Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Via Gladiatorem (hierna te noemen: VG) en de persoon die gebruik maakt van deze diensten (hierna te noemen: deelnemer).

Artikel 2: Inschrijven

 1. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de voorschriften van VG te hebben gelezen en accepteert deze.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

 1. Prijzen zijn in Euro’s
 2. Betaling zal plaatsvinden door middel van een overschrijving naar het rekeningnr. van VG. Dit gebeurd op de eerste van elke maand.
 3. Ongeacht de datum van inschrijven is de deelnemer een volledige maand verschuldigd, dit zijn tevens de inschrijfkosten.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten van VG geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. VG kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten. De deelnemer is zich ervan bewust dat bepaalde takken van sport bepaalde risico’s met zich meebrengen.
 2. VG is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de trainingsruimte of op evenementen georganiseerd door VG.
 3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van VG, in ieders belang en ter verzekering van de hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, zonder tegenspraak op te volgen.
 4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan eigendommen van VG.

Artikel 5: Duur overeenkomst, opzegging en opzegtermijn.

 1. Het lidmaatschap, dat wordt aangegaan door middel van een inschrijfformulier, geldt voor onbepaalde tijd en is per maand opzegbaar.
 2. Bij langdurige afwezigheid van een deelnemer is de eigenaar gerechtig de betalingsverplichting gedurende een periode te schorten.
 3. De deelnemer mag het lidmaatschap schriftelijk opzeggen. Dit mag per e-mail naar info@viagladiatorem.com
 4. Er is geen opzegtermijn, beëindiging is direct.
 5. Bij opzegging is de deelnemer verplicht alle attributen geduid als “gildeattribuut” of “schoolattribuut” binnen een week na opzegging in te leveren.

Artikel 6: Trainingstijden

 1. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen en schoolvakanties is VG gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of het aanbod aan te passen.

Artikel 7: HEMA Bond

 1. Als je je inschrijft bij VG dan dien je je ook aan te melden bij de H.E.M.A. Bond Nederland. De aanmelding en betaling van het bondslidmaatschap gaan apart van VG.

Artikel 8: Voorschriften

 1. Elke deelnemer is verplicht te handelen naar de regels in de voorschriften.
 2. Bij schending van de voorschriften behoudt VG zich het recht voor de toegang te weigeren aan de overtreders zonder dat VG vergoeding of terugbetaling van abonnementsgeld verschuldigd is. Het is VG tevens toegestaan in vervolg hierop het lidmaatschap zonder opzegtermijn op te zeggen zonder dat VG vergoeding of terugbetaling van abonnementsgeld verschuldigd is.

Artikel 9: Voorschriften

 1. Bij schending van wat in de voorschriften staat behoud VG zich het recht een deelnemer te schorsen voor de periode van één maand.

Artikel 10: Sint Jorisgilde Dordrecht

Een beëdigd gildelid houd zich aan de huisregels van het Sint Jorisgilde Dordrecht. Een beëdigd lid is een deelnemer die door een functionaris beëdigd is, voor meer informatie zie de Huisregels. Van kracht zijn:

 1. Huisregels Sint Jorisgilde voor beëdigde gildeleden

2. Bij schending van wat in de Huisregels staat volgen er sancties, deze staan omschreven in de Huisregels.

Winkelwagen
Scroll naar boven